planiranje-i-izgradnja
1 - 3 / 3

  Просторни план представља дугорочни стратешки документ који нуди опредељења за коришћење, организацију и уређење простора и основне правце економског и социјалног развоја са временским хоризонтом од петнаест година (2025.).Носилац израде Просторног плана је, на основу одлуке и поверених послова од…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Генерални урбанистички план се доноси као стратешки развојни план, са општим елементима просторног развоја. Генералним урбанистичким планом, у складу с одредбама Закона о планирању и изградњи, одређује се дугорочна пројекција развоја и просторног уређења насеља, границе подручја обухваћене планом,…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп података садржи преглед издатих грађевинских дозвола за изградњу и реконструкцију јавних објеката и објеката комуналне инфраструктуре на територији Града Ниша у 2018. и 2019. години, по основу члана 145. важећег Закона о планирању и изградњи Републике Србије. Скуп података је отворила Градска…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата