park-golija
1 - 2 / 2

    За део територије Града Краљева усвојен је ППППН ПП Голија (05 број 110-621/2009 од 13.02.2009. године). Овим Планом дефинисана су општа правила/мере и услови заштите, уређења и коришћења подручја: Правила заштите, уређења и коришћења подручја овим Планом приоритетно се усаглашавају са активним…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

    Просторни план представља дугорочни стратешки документ који нуди опредељења за коришћење, организацију и уређење простора и основне правце економског и социјалног развоја са временским хоризонтом од петнаест година (2025.).Носилац израде Просторног плана је, на основу одлуке и поверених послова од…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата