jls
1 - 20 / 23
1 - 1 / 1

  Овај сет података садржи један ресурс са следећим атрибутима: област од јавног интересаназив удружењаматични бројброј наменског рачунаброј одлукегодинаизнос у динарима

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  На основу члана 6. став 5. до 8. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, „Службени лист СРЈ", бр. 42/2002 – одлука СУС и „Службени гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС,…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске активности, називу програмске активности, функцији, називу функције, броју позиције, економској класификацији, назив…

  1 пример употребе 1 пратилац

  На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 9/08 и 5/19) и члана 27 Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Аранђеловац број(„Службени гласник…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 9/08 и 5/19) и члана 27 Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Аранђеловац број(„Службени гласник…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 9/08 и 5/19) и члана 27 Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Аранђеловац број(„Службени гласник…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'', бр. 51/2009, 99/2011 - други закон, 99/2011 - други закон и 44/2018 - други закон) и члана 10. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Аранђеловац за програме и пројекте удружења грађана…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Суфинансирање израде планских докумената спроводи се у циљу стварања планског основа, подстицања планског уређења простора и дефинисања правила уређења, правила грађења и коришћења простора на принципима одрживог развоја, ради развоја насељених места, и стварања квалитетног предуслова за…

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске активности, називу програмске активности, функцији, називу функције, броју позиције, економској класификацији, назив…

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске активности, називу програмске активности, функцији, називу функције, броју позиције, економској класификацији, назив…

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  Одлука о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета општине Топола за 2020. Годину, број 320-22/2020-03 од 08.05.2020. године, Комисије за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске активности, називу програмске активности, функцији, називу функције, броју позиције, економској класификацији, назив…

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  Овај сет садржи четири ресурса у следећим форматима: GeoJasonCSV

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Одлуке о додели средстава планираних за инвестиције у спорту, број 453-4/2020-04 од 22.07.2020. године као у тексту подносиоца Предлога Одлуке - Комисије за расподелу средстава планираних за инвестиције у спорту. Овај сет података садржи један ресурс са следећим атрибутима:ТИП КЛУБАИМЕ…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске активности, називу програмске активности, функцији, називу функције, броју позиције, економској класификацији, назив…

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске активности, називу програмске активности, функцији, називу функције, броју позиције, економској класификацији, назив…

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  Oвај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске активности, називу програмске активности, функцији, називу функције, броју позиције, економској класификацији, назив…

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи два ресурса са подацима о геолокацијама стубова за јавну (спољну) расвету на територији општине Топола.Стубови за спољну расвету намењени су за ношење расветних тела која се користе за осветљење свих јавних површина: улица, паркова, шеталишта, мостова и слично.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  На основу члана 7. Одлуке о Oпштинском већу општине Аранђеловац (Службени гласник општине Аранђеловац 9/08) и члана 31 и 32. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Аранђеловац („Службени гласник општине…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Oвај сет података садржи ЈЕДАН ресурс са просечним ценама квадратног метра непокретности по групи и зони непокретности за пореске обвезнике који не воде пословне књиге у складу са Одлуком о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Погледајте резултате (23)

Нема резултата