banje
1 - 1 / 1

    Просторни план представља дугорочни стратешки документ који нуди опредељења за коришћење, организацију и уређење простора и основне правце економског и социјалног развоја са временским хоризонтом од петнаест година (2025.).Носилац израде Просторног плана је, на основу одлуке и поверених послова од…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата