1 - 20 / 137
1 - 5 / 5
1 - 20 / 32

  Ажуриран списак регистрованих лекова за употребу у хуманој медицини

  1 пример употребе Пратилаца: 5

  Садржи податке о саобраћајним незгодама на територији Града Београда. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри: јединствени ИД број незгоде, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде, врста саобраћајне незгоде (материјална штета,…

  1 пример употребе Пратилаца: 3

  У првој колони се налази назив органа државне управе или јединице локалне самоуправе који користи систем за електронску размену података између органа еЗУП. У другој колони се налази број колико пута је орган имао упит у евиденције других органа (матичне књиге, пребивалишта, итд.)Сет података се…

  1 пример употребе Пратилаца: 3

  Подаци о научноистраживачкој делатности које је Опсерваторија друштвених иновација припремила укрштајући податке са различитих извора у склопу пројекта Научноистраживачки простор Републике Србије подржаног од Програма Уједињених нација за развој (УНДП).

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  Повереник врши надзор над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности. Он то чини преко овлашћених лица, а на основу сазнања до којих је дошао по службеној дужност, од стране подносиоца жалбе или трећег лица.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 3

  Сет података садржи информације о постојећим градско-приградским и међумесним аутобуским стајалиштима у граду Шапцу

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 2

  Каталог садржи податке о свим органима власти који су дужни да поступају по захтеву за приступ информацијама, односно спроводе Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја.У категорију органе јавне власти, у смислу чл. 3. Закона, спадају: државни органи, органи територијалне…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 2

  Евиденција се односи на удружења грађана са територије града Шапца, која су регистрована код Агенције за привредне регистре, а чији се циљеви остварују у области културе и поред назива удружења, садржи и матични број и порески идентификациони број.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 2

  Скуп података садржи ценовник допуна пресоналижованих картица по категоријама путника и зонама. Такође у оквиру скупа података налазе се цене и за неперсонализоване картице.

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Скуп података садржи времена полазака линија, редни број возила на линији као тип реда вожње за радни дан, суботу и недељу.

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Сет података садржи информације о постојећим линијама градског и приградског превоза утврђеним у складу са Одлуком о поверавању послова линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Шапца (“Службени лист града Шапца 14/2009).

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Национални оквир квалификација Србије (НОКС): нивои, Национални оквир квалификација Србије (НОКС): дескриптори нивоа

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Сет података садржи информације о постојећим таксим стајалиштима у граду Шапцу утврђеним у складу са Програмом о оптималном организовању такси превоза на територији града Шапца за 2018. годину.

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Скуп података садржи назве стајалиште, њихове координате као и зоне којима стајалишта припадају.

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Скуп података садржи удаљености стајалишта од почетног терминуса за сваку линију.

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Садржи преглед свих издатих дозвола за FM и TV радиодифузне предајнике сa подацима о носиоцу права на коришћење радио-фреквенција, радним фреквенцијама/каналима, датуму издавања и року важења дозволе, знаку идентификације, врсти станице/службе, локацији предајника и статусу дозволе.

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Свако лица има право на коришћење радио-фреквенција које се према плану намене радиофреквенцијских опсега користе по режиму општег овлашћења, ако постоје занемариве опасности од сметњи или се ради о усклађеним радиофреквенцијским опсезима, а нарочито ако је то у складу са одговарајућим…

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребамау јавном сектору/јавној администрацији.

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Акциони планови и стратегије у области просвете и науке

  Примера употребе: 0 1 пратилац

Погледајте резултате (137)

  Агенција за заштиту животне средине, као орган у саставу Министарства заштите животне средине, са својством правног лица, обавља стручне послове који се односе на: развој, усклађивање и вођење националног информационог система заштите животне средине (праћење стања чинилаца животне средине кроз…

  Скупова података: 6 Пратилаца: 10 3 члана

  Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавља послове државне управе који се односе на: заштиту безбедности Републике Србије и откривање и спречавање делатности усмерених на подривање или рушење Уставом утврђеног поретка; заштиту живота, личне и имовинске сигурности грађана; спречавање и…

  1 скуп података Пратилаца: 10 6 чланова

  Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавља послове државне управе који се односе на: истраживање, планирање и развој предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда; допунско образовање деце домаћих држављана у иностранству; управни надзор у…

  Скупова података: 7 Пратилаца: 14 3 члана

  Агенција за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) основана је 1. октобра 2004. године на основу Закона о лековима и медицинским средствима. АЛИМС доприноси остваривању основног људског права на приступ квалитетним, безбедним и ефикасним лековима и медицинским средствима, промовише и…

  Скупова података: 16 Пратилаца: 8 4 члана

  Градска управа града Шапца обавља послове у складу са надлежностима прописаним Законом о локалној самуоправи: припрема нацрте прописа и друге акте које доноси Скупштина града, градоначелник и Градско веће; извршава одлуке и друге акте Скупштине града, градоначелника и Градског већа; решава у…

  Скупова података: 14 Пратилаца: 8 5 чланова

  Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности надлежан је и овлашћен за: По Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, да: прати поштовање обавеза органа власти утврђених овим законом и извештава јавност и Народну скупштину о томе; даје иницијативу за…

  Скупова података: 13 Пратилаца: 8 3 члана

  Data Science Serbia представља место окупљања за све људе који се баве или желе да се баве подацима. Big data, машинско учење, вештачка интелигенција, data mining су само неки од термина којима се бавимо и дискутујемо.

  Пратилаца: 22 5 чланова

  Министарство рударства и енергетике обавља послове државне управе који се односе на: рударство; стратегију и политику развоја рударства; израду биланса минералних сировина; геолошка истраживања која се односе на експлоатацију минералних сировина; израду програма истражних радова у области основних…

  Скупова података: 6 Пратилаца: 10 4 члана

  Канцеларија обавља стручне послове који се односе на: пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе и информационих система и инфраструктуре органа државне управе и служби Владе; развој и примену стандарда у увођењу информационо-комуникационих технологија у органима…

  Скупова података: 3 Пратилаца: 10 4 члана

  Градска управа Града Београда, као јединствен орган града, обавља управне послове у оквиру права и дужности Града Београда и одређене стручне послове за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градска управа образује се као јединствен орган који врши изворне послове Града Београда…

  Скупова података: 7 Пратилаца: 7 4 члана

  Делокруг рада Републички завод за статистику је посебна стручна организација у систему државне управе у Републици Србији која обавља стручне послове који се односе на: Доношење програма, организацију и спровођење статистичких истраживања, односно израду методологије;Прикупљање, обраду, статистичку…

  Скупова података: 2 Пратилаца: 9 3 члана

  Делокруг Министарства правде утврђен је у члану 9. Закона о министарствима и обухвата послове државне управе који се односе на: кривично законодавство и законодавство о привредним преступима и прекршајима; припрему закона којим се уређује право својине и друга стварна права; облигационе односе;…

  Скупова података: 6 Пратилаца: 6 3 члана

  Републички геодетски завод (РГЗ) је посебна организација која врши стручне послове и послове државне управе који се односе на државни премер, катастар непокретности, катастар водова, основне геодетске радове, адресни регистар, топографско-картографску делатност, процену вредности непокретности,…

  Скупова података: 3 Пратилаца: 8 4 члана

  Управа за јавне набавке је посебна организација која врши надзор над применом Закона о јавним набавкама, доноси подзаконске акте и обавља стручне послове у области јавних набавки, прати спровођење поступака јавних набавки, контролише примену појединих поступака, управља Порталом јавних набавки,…

  Скупова података: 2 Пратилаца: 8 3 члана

  Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) је независно регулаторно тело Републике Србије. Основана је 2005. године, са задатком да ефикасно спроводи државну стратегију и политику у области електронских комуникација и поштанских услуга. РАТЕЛ треба да обезбеди…

  Скупова података: 6 Пратилаца: 5 4 члана

  Министарство културе и информисања Републике Србије је као орган државне управе образовано и његов делокруг је утврђен чланом 15. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и 76/13). Министарство обавља послове државне управе који се односе на: развој и унапређење културе и…

  Скупова података: 14 Пратилаца: 2 4 члана

  • Gradska uprava grada Sombora je obrazovana kao jedinstveni organ. Gradska uprava obavlja poslove iz izvorne nadležnosti Grada kao jedinice lokalne samouprave utvrđene Zakonom, kao i poverene poslove iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno Autonomne Pokrajine. Gradska uprava obavlja sledeće…

  Скупова података: 11 1 пратилац 2 члана

  Делатност у области јавног здравља у Србији, у ужем смислу, обавља Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, заједно са мрежом од три института (Нови Сад, Ниш и Крагујевац) и 20 завода за јавно здравље. Оснивач свих института и завода за јавно здравље је Влада Републике Србије…

  Скупова података: 3 Пратилаца: 4 3 члана

  Управа за аграрна плаћања је прва специјализована институција која се искључиво бави субвенцијама у пољопривреди. Њен задатак је да омогући пољопривредним произвођачима да се јасно и на поуздан начин обавесте о свим актуелним подстицајима у пољопривреди, да им помогне да остваре субвенције на које…

  Скупова података: 3 Пратилаца: 3 3 члана

  У циљу успостављања система безбедности друмског саобраћаја у коме ће се првенствено спречавати, али и уклањати последице настале у оквиру функционисања овог вида саобраћаја, Влада Републике Србије је децембра 2009. године основала Агенцију за безбедност саобраћаја на путевима, која је практично…

  Скупова података: 3 Пратилаца: 3 5 чланова

Погледајте резултате (32)