1 - 20 / 2030
1 - 20 / 38
1 - 20 / 110

  Ажуриран списак регистрованих лекова за употребу у хуманој медицини

  Примера употребе: 3 Пратилаца: 7

  Скуп података садржи ресурсе о:броју људи у обавезној самоизолацији на територији 174 јединице локалне самоуправе на територији Републике Србије. Сет се ажурира на дневној бази све док постоји потреба за обавезном изолацијом. Извор: Министарство унутрашњих послова Републике Србије

  Примера употребе: 2 Пратилаца: 8

  Концентрације полена у ваздуху

  Примера употребе: 3 Пратилаца: 5

  Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa), рaди спровођења рaзличитих истрaживaњa и aнaлизa, прaћeњa трeндoвa у структури цивилног сeктoрa, успoстaвљaњa сaрaдњe,…

  1 пример употребе Пратилаца: 2

  Скуп података садржи ресурсе о:полу заражених, старости заражених, општини и месту пребивалишта за период 6.03 -14.04.2020. године, без дневне временске одреднице.

  1 пример употребе Пратилаца: 8

  Скуп података обухвата податке о задржаном простору минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса који су прикупљени обављањем послова из надлежности Сектора за геологију и рударство Министарства рударства и енергетике. У питању је директан сервис који који даје тренутно ажурирано…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 2

  Подаци о научноистраживачкој делатности које је Опсерваторија друштвених иновација припремила укрштајући податке са различитих извора у склопу пројекта Научноистраживачки простор Републике Србије подржаног од Програма Уједињених нација за развој (УНДП).

  Примера употребе: 2 Пратилаца: 0

  Подаци о јавног саобраћа Града Београда у ГТФС формату. ГТФС формат је отворени стандард за размену података линија јавног превоза, географских као и тарифних информација. ГТФС омогућава јавним агенцијама објављивање података у формату који се може лако рамењивати и користити у апликацијама на…

  1 пример употребе Пратилаца: 6

  У првој колони се налази назив органа државне управе или јединице локалне самоуправе који користи систем за електронску размену података између органа еЗУП. У другој колони се налази број колико пута је орган имао упит у евиденције других органа (матичне књиге, пребивалишта, итд.), док је у трећој…

  Примера употребе: 2 Пратилаца: 4

  Регистар стамбених заједница је електронска база података и докумената у којој су садржани подаци о регистрованим стамбеним заједницама на територији Јединице локалне самоуправе. Стамбена заједница се, према Закону, уписује у Регистар стамбених заједница који води јединица локалне самоуправе и…

  Примера употребе: 2 Пратилаца: 4

  Пред вама су подаци о резултатима конкурса за пројектно суфинансирање медијског садржаја у Републици Србији који су организовани у периоду од 2015. до 2021. године. Предмет прикупљања података били су конкурси Минстарства културе и информисања Републике Србије, Покрајинског секретаријата за…

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  Скуп података обухвата податке о експлоатационим пољима минералних сировина, подземних вода и геотермалним ресурсима који су прикупљени обављањем послова из надлежности Сектора за геологију и рударство Министарства рударства и енергетике. У питању је директан сервис који који даје тренутно…

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Скуп података обухвата податке о истражним пољима минералних сировина, подземних вода и геотермалнихм ресурсима који су прикупљени обављањем послова из надлежности Сектора за геологију и рударство Министарства рударства и енергетике. У питању је директан сервис који који даје тренутно ажурирано…

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Садржи податке о саобраћајним незгодама по Полицијским Управама и Општинама. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри, колоне: јединствени ИД број незгоде, полицијска управа, општина, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде (X,Y координате),…

  Примера употребе: 3 Пратилаца: 2

  Скуп података садржи ресурсе о: Броју хоспитализованих лица за дати датум,Броју позитивних лица за дати датум,Укупном броју позитивних лица од почетка пандемије,Броју тестираних лица за дати датум,Укупан број тестираних лица од почетка пандемије,Броју преминулих лица за дати датум,Броју преминулих…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 6

  Садржи податке о саобраћајним незгодама на територији Града Београда. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри: јединствени ИД број незгоде, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде, врста саобраћајне незгоде (материјална штета,…

  1 пример употребе Пратилаца: 3

  Информациони систем за енергетски менаџмент (ИСЕМ) је интернет апликација,односно рачунарски програм који служи као основни алат за подршку системском енергетском менаџменту. ИСЕМ (енглески: Energy Management Information System -ЕМИС). • Формирање базе података (регистра) објеката (зграда, делова…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Статистика рада судова посебне надлежности

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података дсадржи следеће атрибуте: РЕД. БРОЈПРЕЗИМЕ И ИМЕАДРЕСАБРОЈ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУДАТУМ ИЗДАВАЊАНАМЕНАСПРАТНОСТАДРЕСА ОБЈЕКТАКАТ.ПАРЦ.БР. И К.О.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Статистички прегледи рада судова опште надлежности - годишњи и полугодишњи

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Погледајте резултате (2030)

Погледајте резултате (38)

  Канцеларија обавља стручне послове који се односе на: Пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе и информационих система и инфраструктуре органа државне управе и служби Владе; Развој и примену стандарда у увођењу информационо-комуникационих технологија у органима…

  Скупова података: 10 31 пратилац 8 чланова

  Data Science Serbia представља место окупљања за све људе који се баве или желе да се баве подацима. Big data, машинско учење, вештачка интелигенција, data mining су само неки од термина којима се бавимо и дискутујемо.

  Пратилаца: 42 5 чланова

  Агенција за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) основана је 1. октобра 2004. године на основу Закона о лековима и медицинским средствима. АЛИМС доприноси остваривању основног људског права на приступ квалитетним, безбедним и ефикасним лековима и медицинским средствима, промовише и…

  Скупова података: 20 Пратилаца: 29 4 члана

  Делокруг рада Републички завод за статистику је посебна стручна организација у систему државне управе у Републици Србији која обавља стручне послове који се односе на: Доношење програма, организацију и спровођење статистичких истраживања, односно израду методологије;Прикупљање, обраду, статистичку…

  Скупова података: 25 Пратилаца: 26 3 члана

  Министарство просвете, науке и технолошког развоја надлежно је за планирање и развој предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда. Министарство брине о образовању надарених ученика и студената, али и о инклузивном образовању. Кроз мрежу допунских школа…

  Скупова података: 29 Пратилаца: 24 4 члана

  Агенција за заштиту животне средине, као орган у саставу Министарства заштите животне средине, са својством правног лица, обавља стручне послове који се односе на: развој, усклађивање и вођење националног информационог система заштите животне средине (праћење стања чинилаца животне средине кроз…

  Скупова података: 28 Пратилаца: 18 3 члана

  Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавља послове државне управе који се односе на: заштиту безбедности Републике Србије и откривање и спречавање делатности усмерених на подривање или рушење Уставом утврђеног поретка; заштиту живота, личне и имовинске сигурности грађана; спречавање и…

  Скупова података: 2 Пратилаца: 22 6 чланова

  Министарство рударства и енергетике обавља послове државне управе који се односе на: рударство; стратегију и политику развоја рударства; израду биланса минералних сировина; геолошка истраживања која се односе на експлоатацију минералних сировина; израду програма истражних радова у области основних…

  Скупова података: 8 Пратилаца: 19 4 члана

  Републички геодетски завод (РГЗ) је посебна организација која врши стручне послове и послове државне управе који се односе на државни премер, катастар непокретности, катастар водова, основне геодетске радове, адресни регистар, топографско-картографску делатност, процену вредности непокретности,…

  Скупова података: 5 Пратилаца: 17 4 члана

  Град Ниш је један од најстаријих градова на Балкану. Ниш се налази у нишкој котлини уз ушће Нишаве у Јужну Мораву на 43°19′ северне географске ширине и 21°54′ источне географске дужине. Ужи центар града је на 194m надморске висине (код споменика у центру). Највиша тачка на територији града је…

  Скупова података: 49 Пратилаца: 12 5 чланова

  Градска управа Града Београда, као јединствен орган града, обавља управне послове у оквиру права и дужности Града Београда и одређене стручне послове за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градска управа образује се као јединствен орган који врши изворне послове Града Београда…

  Скупова података: 12 Пратилаца: 15 5 чланова

  Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности надлежан је и овлашћен за: По Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, да: прати поштовање обавеза органа власти утврђених овим законом и извештава јавност и Народну скупштину о томе; даје иницијативу за…

  Скупова података: 16 Пратилаца: 13 4 члана

  Републички завод за статистику је посебна стручна организација у систему државне управе у Републици Србији која обавља стручне послове који се односе на: Доношење програма, организацију и спровођење статистичких истраживања, односно израду методологије;Прикупљање, обраду, статистичку анализу и…

  Скупова података: 637 Пратилаца: 4 2 члана

  Градска управа града Шапца обавља послове у складу са надлежностима прописаним Законом о локалној самуоправи: припрема нацрте прописа и друге акте које доноси Скупштина града, градоначелник и Градско веће; извршава одлуке и друге акте Скупштине града, градоначелника и Градског већа; решава у…

  Скупова података: 25 Пратилаца: 12 6 чланова

  ГИС удружење Србије је невладино и непрофитно струковно удружење основано ради остваривања циљева у области професионализације, промоције, примене и развоја географског информационог система, повезивања ГИС стручњака и заједничко заступање интереса чланова друштва.

  1 скуп података Пратилаца: 9 3 члана

  Делокруг Министарства правде утврђен је у члану 9. Закона о министарствима и обухвата послове државне управе који се односе на: кривично законодавство и законодавство о привредним преступима и прекршајима; припрему закона којим се уређује право својине и друга стварна права; облигационе односе;…

  Скупова података: 18 Пратилаца: 11 3 члана

  Опсерваторија друштвених иновација је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области развоја људског капацитета, одговорног истраживања и одрживог развоја Републике Србије.

  1 скуп података Пратилаца: 6 5 чланова

  Управа за аграрна плаћања је прва специјализована институција која се искључиво бави субвенцијама у пољопривреди. Њен задатак је да омогући пољопривредним произвођачима да се јасно и на поуздан начин обавесте о свим актуелним подстицајима у пољопривреди, да им помогне да остваре субвенције на које…

  Скупова података: 3 Пратилаца: 11 3 члана

  Канцеларија за јавне набавке је посебна организација која обавља стручне послове у области јавних набавки, врши надзор над применом прописа о јавним набавкама, доноси подзаконске акте, прати спровођење поступака јавних набавки, контролише примену појединих поступака, управља Порталом јавних…

  Скупова података: 2 Пратилаца: 9 3 члана

  Градска управа града Крагујевца, као јединствен орган града, обавља управне послове у оквиру права и дужности града Kрагујевца и одређене стручне послове за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа.Градска управа може да се образује као јединствен орган који врши изворне послове…

  Скупова података: 24 Пратилаца: 7 4 члана

Погледајте резултате (110)