Повереник на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја решава по жалбама тражилаца информација у случају да сматрају да нису остварили право на приступ информацијама код органа власти (нпр. тиме што је тај орган донео решење којим се захтев одбија у потпуности или делимично, или тиме што није удовољио захтеву а није ни донео решење у прописаном року). Неопходно је да je лице претходно неком органу јавне власти поднело захтев за приступ. Од поступка по жалби изузето је 6 изричито наведених органа у члану 22, ст. 2 Закона

Ресурси

csv

Последња измена среда, 11. октобар 2017.