Повереник је, као и сваки други орган власти, обавезан да поступа по захтеву за приступ информацијама које су настале у његовом раду или у вези са његовим радом. Поступак је прописан чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Ако располаже документом са траженом информацијом, Повереник је доставља тражиоцу без одлагања (у просеку од 1-3 дана), а најкасније у прописаном року од 15 дана, и о томе сачињава белешку. Уколико не располаже документом, обавештава тражиоца одмах и уз његову сагласност захтев доставља органу у чијем се поседу, по сазнању Повереника, документ налази. У случају да сматра да остваривање права у целости или делимично треба ограничити, доноси решење о одбијању захтева поводом којег је могуће покренути управни спор.

Ресурси

csv

Последња измена среда, 11. октобар 2017.

Дискусија

+

Започни нову дискусију